#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

I begyndelsen af skoleåret skal hver elev vælge et emne til Eriksmindeopgaven. Vi ser gerne at det er en kombination af en teoretisk og praktisk opgave, så eleven derved får flere muligheder for at udtrykke sig. Vi lægger, sammen med det selvstændige, særlig vægt på udtrykssiden og stiller krav om at opgaven er helhedspræget og belyser det valgte emne alsidigt.

Det er vigtigt at der vælges en opgave eleven i store træk kan klare selv. Opgaven er en individuel opgave, der stilles store krav til elevens selvstændighed, fordi den kræver at der arbejdes ud over de timer, der er afsat i skemaet. Det er en opgave med selvvalgt emne og indhold, en personlig udfordring også med hensyn til disposition af tid og stof. Det er en opgave, der fortæller meget om hvad eleven kan og vil.

Hver elev er tilknyttet en bestemt lærer og har rig mulighed for at aftale tidspunkter til vejledning. Der er altid lærere tilstede i timerne, enten på lærerværelset eller i værkstederne. Den personlige vejledning er tænkt som en faglig håndsrækning til den personlige ide.

De formelle krav til opgaven er at der arbejdes selvstændigt, at tiden udnyttes og at der fortælles med hænder, hoved og hjerte. Med andre ord – praktisk, teoretisk og musisk/kreativt. Desuden at der er sammenhæng imellem de enkelte dele. Arbejdet afsluttes med en samlet udstilling og en mundtlig fremlæggelse for hele skolen eller i mindre grupper, alt efter relevans og ønske. Opgaven følges op med en skriftlig udtalelse, stilet til tredjeperson